Edukacja w Gminie Opoczno

Uchwały Rady Miejskiej regulujące sprawy zatrudniania i wynagradzania nauczycieli


Regulamin przyznawania dodatków

Uchwała nr XXVI/245/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.

Zmiana 1
Uchwała nr XXVII/258/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXVI/245/09 z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia.


Zniżki godzin nauczycieli pełniących funkcje kierownicze

Uchwała nr X/68/99 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 października 1999 r. w sprawie zasad określenia obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych (wychowawczych, opiekuńczych) nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w przedszkolach, szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Opoczno.


Nauczycielski dodatek mieszkaniowy

Uchwała nr XXVI/246/09 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasad jego przyznawania i wypłacania.

Zmiana 1
Uchwała nr XXVIII/281/13 Rady Miejskiej W Opocznie z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz zasad jego przyznawania i wypłacania. (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 2256)


Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin.

Uchwała nr XIX/169/12 Rady Miejskiej W Opocznie z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opoczno. (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 2374)


Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

Uchwała nr XIX/168/12 Rady Miejskiej W OPOCZNIE z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w szkołach prowadzonych przez Gminę Opoczno. (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 2373)