Edukacja w Gminie Opoczno


Nabór do przedszkoli w 2018 roku


Zasady naboru

Zasady naboru Zasady naboru do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego reguluje:
a) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1943, ze zm.),
b) ustawa z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 59),
c) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60, ze zm.).
Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu i nie uczestniczą już w postępowaniu rekrutacyjnemu. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej, niż dwóch wybranych przedszkoli. Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola w według zasad regulaminu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji do przedszkoli.


Informacja o liczbie wolnych miejsc dostępnych w przedszkolach i punkcie przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Opoczno

Przedszkole nr 2 w Opocznie — 50
Przedszkole nr 4 w Opocznie — 100
Przedszkole nr 5 w Opocznie — 100
Przedszkole nr 6 w Opocznie — 100
Przedszkole nr 8 w Opocznie — 165
Punkt Przedszkolny w Bielowicach — 25


Przedszkola prowadzone przez Gminę Opoczno

  • Przedszkole nr 2, ul. Szkolna 11,
  • Przedszkole nr 4, ul. C. K. Norwida 2,
  • Przedszkole nr 5, ul. Partyzantów 36,
  • Przedszkole nr 6 z Grupą Żłobkową „Zielona Dolinka”, ul. M. Kopernika 3,
  • Przedszkole nr 8, ul. M. Kopernika 10A,
  • Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bielowicach.

HARMONOGRAM NABORU
do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Opoczno
na rok szkolny 2018/19

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola

19  - 23 luty 2018 r.

 

                 -

2.

Składanie wniosków zgłoszenia dziecka do przedszkola

od 26 lutego do 9 marca 2018 r.

3 - 6 kwietnia 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola oraz spełniających kryteria punktowe do podpisania umowy

 

 

14 marca 2018 r.

 

 

9 kwietnia 2018 r.

4.

Podpisywanie z przedszkolem umów w sprawie świadczeń udzielanych przez przedszkole w zakresie wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia

 

 

od 15 do 23 marca 2018 r.

 

 

od 10 do 13 kwietnia 2018 r.

5.

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

 

26 marca 2018 r.

 

16 kwietnia 2018 r.

 

 

Dokumenty do pobrania

Regulamin określający szczegółowy zakres rekrutacji na rok 2018.

Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Deklaracja kontynuacji uczestnictwa dziecka do przedszkola prowadzonego przez Gminę Opoczno.

 

Umowa w sprawie świadczeń udzielanych przez Przedszkole w zakresie wychowania przedszkolnego.

 

Zarządzenie Burmistrza Opoczna w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno.