Edukacja w Gminie Opoczno


Nabór do przedszkoli w 2020 roku


Zasady naboru

Zasady naboru Zasady naboru do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego reguluje:
a) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.1943, ze zm.),
b) ustawa z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 59),
c) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.60, ze zm.).
Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu i nie uczestniczą już w postępowaniu rekrutacyjnemu. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej, niż dwóch wybranych przedszkoli. Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora przedszkola w według zasad regulaminu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji do przedszkoli.


Informacja o liczbie wolnych miejsc dostępnych w przedszkolach i punkcie przedszkolnym prowadzonych przez Gminę Opoczno

Przedszkole nr 2 w Opocznie — 50
Przedszkole nr 4 w Opocznie — 100
Przedszkole nr 5 w Opocznie — 100
Przedszkole nr 6 w Opocznie — 100
Przedszkole nr 8 w Opocznie — 165
Punkt Przedszkolny w Bielowicach — 25


Przedszkola prowadzone przez Gminę Opoczno

  • Przedszkole nr 2, ul. Szkolna 11,
  • Przedszkole nr 4, ul. C. K. Norwida 2,
  • Przedszkole nr 5, ul. Partyzantów 36,
  • Przedszkole nr 6 z Grupą Żłobkową „Zielona Dolinka”, ul. M. Kopernika 3,
  • Przedszkole nr 8, ul. M. Kopernika 10A,
  • Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Bielowicach.

HARMONOGRAM NABORU
do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Opoczno
na rok szkolny 2020/21

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie deklaracji kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola

3 – 7 luty 2020 r.

-

2.

Składanie wniosków zgłoszenia dziecka do przedszkola

10 - 21 luty 2020 r.

17 - 20 marca 2020 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola oraz spełniających kryteria punktowe do podpisania umowy

24 luty 2020 r.

23 marca 2020 r.

4.

Podpisywanie z przedszkolem umów w sprawie świadczeń udzielanych przez przedszkole w zakresie wychowania przedszkolnego przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia

25 luty - 6 marca 2020 r.

24 - 26 marca 2020 r.

5.

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola

10 marca 2020 r.

27 marca 2020 r.

6

Przyjmowanie i rozpatrywanie odwołań

11 – 13 marca 2020 r.

30 - 31 marca 2020 r.

 

 

Dokumenty do pobrania

Regulamin określający szczegółowy zakres rekrutacji na rok 2020.

Wniosek zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Deklaracja kontynuacji uczestnictwa dziecka do przedszkola prowadzonego przez Gminę Opoczno.

 

Umowa w sprawie świadczeń udzielanych przez Przedszkole w zakresie wychowania przedszkolnego.

 

Zarządzenie Burmistrza Opoczna Nr 14/2020 z dn. 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno


Oświadczenie dotyczące rekrutacji - kryteria podstawowe

Oświadczenie dotyczące rekrutacji - kryteria dodatkowe